Sıkça Sorulan Sorular

Frequently Asked Questions

Häufig gestellte Fragen

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular sayfasında UYCEP hizmetleri ile ilgili merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz.

Ülkemizde ilgili kaynaklar incelendiğinde hepsinin aynı kavramı karşıladığını görebiliriz. Genel olarak bakıldığında ise şu özellikleri karşılayan bireyler tanıma uygundur: Erken ve ileri dil gelişimi, yaratıcılık, hızlı zihinsel faaliyetler dikkat, güçlü hafıza, alışılmış, objelere karşı gösterilen ilgisizliğe karşın yeni objelere karşı gösterilen yoğun ilgi çeşitli çevresel uyaranlara karşı uyanık olma gibi özelliklerdir. Erken dönemde görülen • Uzun dikkat süresi • Az uyku ihitiyacı • Aktiflik • Doğumu takip eden ilk aylarda bakıcılarını tanıma ve onlara gülümseme • Gürültüye karşı aşırı tepkisel olma ve öfkelenme • Olağanüstü hafıza • Hızlı öğrenme • İlk aylarda dil gelişimin başlaması • Kitaplara karşı olağanüstü ilgi duyma • Merak nedeniyle aşırı soru sorma • Uyaranlara karşı tepkisel davranma.
Dünya genelinde ülkemizde de olduğu gibi en temel belirleyici faktör zeka testledir. Kültürden arındırılmış zeka testleri ve kültüre özgü zeka testleri ile zeka bölümleri ölçülebilmektedir. Bununla birlikte yaratıcılık gibi alanlar da üstün yetenek kavramında yer aldığı için bu alanlara ilişkin de psikometrik araçlar kullanılmaktadır. Yenilikçi yaklaşımlar üstün yetenekli bireylerin tespiti için formal olduğu kadar informal değerlendirme araçlarını da kullanmaktadır. UYCEP Değerlendirme Modelinde de hem formal hem de informal araçlar kullanılarak değerlendirme yapılmaktadır. UYCEP ayrıntılı değerlendirme stratejisinde yaratıcılık, motivasyon gibi alanları formal ve informal araçlar ile ölçerek ayrıntılı değerlendirme ekibi ile karar verilmektedir. Özellikle çeşitli yetenek alanlarının tanılanmasında farklı modellere göre tanılama süreçleri ele alınmaktadır. Ölçümlenen tüm alt bataryalar ve alanlar için alanında uzman kişiler uygulamalar yapmaktadır. Her alanın uzmanı kendi ölçüm yaptığı bataryalar ile spesifik değerler elde ederek ana yetenek profilinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Tüm yetenek bileşenlerinin bir araya gelmesinden oluşan genel profil ayrıntılı değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek nihai karara varılmaktadır.
Başta özel yetenekli bireyler olmak üzere normal öğrenciler için de uygulanabilen farklılaştırma en etkili şekilde özel yetenekli öğrencilere uyarlanabilmektedir (Scott, 2014; Tomlinson, 2013). Özel yetenekli öğrencilere verilen eğitimlerin temel amacı var olan potansiyelleri ortaya çıkarmak ve geliştirmektedir (Jenkins-Friedman, 1982). Müfredat farklılaştırma; aynı yaştaki farklı öğrenme özellikleri olan öğrencilere çeşitli öğrenme, içerik, süreç ve değerlendirmelerin tümü olarak ifade edilebilir. Farklılaştırmada amaç, genel eğitim müfredatında bulunmayan ve özel yetenekli öğrencilerin farklılık gösterdiği konularda düzenlemelere gidilmesidir (Şahin, 2018). Kulik ve Kulik (1997) farklılaştırmayı, aynı yaşta farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerin farklı öğrenme etkinlikleri düzenlenerek bu ihtiyaçlarının karşılanması olarak ifade etmektedir. Daha fazla bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1048119
Başarısız üstün zekalı çocukların sosyal, duygusal ve aile içi problemleri vardır ve daha düşük benlik algısına, başarı motivasyonuna ve derslere karşı daha az ilgiye sahiptirler. Öğretim yöntemlerinin üstün zekalı öğrencilerin öğrenme stilleri ile uyumsuzluk göstermeleri, düşük akademik beklentiler, yetersiz ya da düzensiz çalışma becerileri gibi faktörler üstün zekalı öğrencilerde beklenmedik başarısızlığa neden olan yaygın etmenlerdir. Çözümleri nelerdir? Üstün yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıkları ve psikolojik durumları ile ilgili iyi bir rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Öğretmenler beklenmedik akademik başarısızlık konusunda bilinçlendirilmelidir. • Beklenmedik akademik başarsızlık olgusunun ortaya çıkmaması ya da tersine çevrilmesi için öğretim programlarının farklılaştırılması, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, ödev ve görevlerde seçim özgürlüğünün sunulması sağlanmalıdır. • Aileler, beklenmedik akademik başarısızlık konusunda çocuklarına uygun pedagojik yaklaşım konusunda bilinçlendirilmeli ve eğitimlerden geçirilmelidir. Bilhassa aile otorite stilleri konusunda bilinçlendirilmeleri oldukça önemlidir. • Beklenmedik akademik başarısızlığa etki eden diğer faktörlerin ortaya çıkarılması için nitel araştırmalar tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
Bu tür çocukların düşünme gücü diğerlerinden daha hızlı geliştiği için bulundukları ortamda sivrilmeleri kaçınılmaz olur. Bildiğiniz gibi, dikkat eksikliği çağımızın problemlerinden biri olmakla birlikte öğrenme bozukluğu olup zeka potansiyeli yüksek çocuklarda da sıklıkla görülmektedir. Bu onların kesinlikle umursamaz olduklarını göstermez. Bu durum da DAHB tanı kriterlerini dikkate alarak hareket etmek en doğru yol izlenmelidir. Zeka yaşı ve beceri olarak yaşıtlarından önde olan çocuklar, dersleri veya yaşıtları için uygun aktiviteleri sıkıcı bulabilirler. Bu durum, bulundukları ortamdan rahatsız olmalarına ve uzaklaşmak istemelerine sebep olabilir.

Tüm sorularınız hakkında detaylı bilgi almak için 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP Destek Hattı)'nı arayabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

  • Zafer Mh 177. Sk. No:1 Haramidere-Esenyurt-İstanbul
  • 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP Destek Hattı)
  • info@uycep.com
Bizi Takip Edin

Frequently Asked Questions

You can find answers to your questions about UYCEP services on the Frequently Asked Questions page.

When the relevant sources in our country are examined, we can see that they all meet the same concept. In general, individuals who meet the following characteristics are suitable for the definition: Early and advanced language development, creativity, rapid mental activities, attention, strong memory, intense interest in new objects despite indifference to familiar objects, being alert to various environmental stimuli. Early life • Long attention span • Little need for sleep • Activity • Getting to know and smiling at caregivers in the first months after birth • Over-reactivity and anger towards noise • Extraordinary memory • Fast learning • Onset of language development in the first months • Exceptional interest in books • Asking excessive questions out of curiosity • Do not act reactively to stimuli.
As in our country, the most basic determining factor is intelligence tests. Intelligence quotients can be measured with culture-free intelligence tests and culture-specific intelligence tests. However, since areas such as creativity are included in the concept of giftedness, psychometric tools are also used in these areas. Innovative approaches use informal as well as formal assessment tools to identify gifted individuals. In the UYCEP Evaluation Model, evaluation is made using both formal and informal tools. In the UYCEP detailed evaluation strategy, areas such as creativity and motivation are measured with formal and informal tools and the decision is made with the detailed evaluation team. In particular, the diagnosis processes according to different models are discussed in the diagnosis of various skill areas. Experts in the field make applications for all sub-batteries and areas measured. Experts in each field contribute to the formation of the main skill profile by obtaining specific values ​​with the batteries they measure. The overall profile, which consists of all talent components, is examined by the detailed evaluation commission and a final decision is made.
Differentiation, which can be applied to normal students, especially gifted individuals, can be most effectively adapted to gifted students (Scott, 2014; Tomlinson, 2013). The main purpose of the education given to gifted students is to reveal and develop the existing potentials (Jenkins-Friedman, 1982). Curriculum differentiation; It can be expressed as the whole of various learning, content, processes and assessments to students of the same age with different learning characteristics. The purpose of differentiation is to make regulations on the subjects that are not included in the general education curriculum and where gifted students differ (Şahin, 2018). Kulik and Kulik (1997) define differentiation as meeting the needs of students at the same age with different learning needs by organizing different learning activities. For more information https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1048119
Unsuccessful gifted children have social, emotional and family problems and have lower self-image, achievement motivation, and less interest in lessons. Factors such as the incompatibility of teaching methods with the learning styles of gifted students, low academic expectations, and inadequate or irregular study skills are common factors that cause unexpected failure in gifted students. What are their solutions? A good guidance service should be provided regarding the individual differences and psychological states of gifted students. Teachers should be made aware of unexpected academic failure. • In order to prevent or reverse the phenomenon of unexpected academic failure, it should be ensured that curricula are differentiated, learning environments are enriched, and freedom of choice in assignments and tasks should be provided. • Families should be made aware of and trained on the appropriate pedagogical approach to their children regarding unexpected academic failure. It is especially important to raise awareness about family authority styles. • Qualitative research should be designed and conducted to uncover other factors that contribute to unexpected academic failure.
Since such children's thinking power develops faster than others, it is inevitable for them to excel in the environment they are in. As you know, attention deficit is one of the problems of our age, but it is also frequently seen in children with learning disabilities and high intelligence potential. This does not mean that they are absolutely reckless. In this situation, the most correct way should be followed by taking into account the diagnostic criteria of DAHD. Children who are ahead of their peers in intelligence and skill may find lessons or activities suitable for their peers boring. This may cause them to feel uncomfortable with their environment and want to leave.

For detailed information about all your questions, you can call 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP Support Line).

Communication Information

  • Zafer Mh 177. Sk. No:1 Haramidere-Esenyurt-İstanbul
  • Zafer Mh 177. Sk. No:1 Haramidere-Esenyurt-İstanbul
  • 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP Support Line)
  • info@uycep.com
Follow us

Häufig gestellte Fragen

Auf der Seite mit den häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf Ihre Fragen zu den UYCEP-Diensten.

Betrachtet man die relevanten Quellen in unserem Land, so stellt man fest, dass sie alle dem gleichen Konzept entsprechen. Generell eignen sich für die Definition Personen, die folgende Merkmale erfüllen: Frühe und fortgeschrittene Sprachentwicklung, Kreativität, schnelle geistige Aktivität, Aufmerksamkeit, starkes Gedächtnis, intensives Interesse an neuen Objekten trotz Gleichgültigkeit gegenüber vertrauten Objekten, Aufmerksamkeit für verschiedene Umweltreize. Frühes Leben • Lange Aufmerksamkeitsspanne • Geringes Schlafbedürfnis • Aktivität • Bezugspersonen kennenlernen und anlächeln in den ersten Monaten nach der Geburt • Überreaktivität und Wut auf Lärm • Außerordentliches Gedächtnis • Schnelles Lernen • Beginn der Sprachentwicklung in den ersten Monaten • Außergewöhnliches Interesse an Büchern • Übermäßige Fragen aus Neugierde • Reagieren Sie nicht reaktiv auf Reize.
Wie in unserem Land sind Intelligenztests der grundlegendste Faktor. Intelligenzquotienten können mit kulturfreien Intelligenztests und kulturspezifischen Intelligenztests gemessen werden. Da aber auch Bereiche wie Kreativität in den Hochbegabungsbegriff einfließen, werden auch in diesen Bereichen psychometrische Werkzeuge eingesetzt. Innovative Ansätze verwenden sowohl informelle als auch formale Bewertungsinstrumente, um begabte Personen zu identifizieren. Im UYCEP-Bewertungsmodell erfolgt die Bewertung sowohl mit formellen als auch mit informellen Instrumenten. In der detaillierten Evaluierungsstrategie von UYCEP werden Bereiche wie Kreativität und Motivation mit formellen und informellen Instrumenten gemessen und die Entscheidung wird mit dem detaillierten Evaluierungsteam getroffen. Insbesondere werden die Diagnoseverfahren nach unterschiedlichen Modellen in der Diagnostik verschiedener Kompetenzbereiche diskutiert. Experten auf diesem Gebiet erstellen Anwendungen für alle Teilbatterien und Messbereiche. Experten in jedem Bereich tragen zur Bildung des Hauptfähigkeitsprofils bei, indem sie mit den von ihnen gemessenen Batterien spezifische Werte erhalten. Das Gesamtprofil, das sich aus allen Talentkomponenten zusammensetzt, wird von der Detailbewertungskommission geprüft und abschließend entschieden.
Differenzierung, die auf normale Schüler, insbesondere begabte Personen, angewendet werden kann, kann am effektivsten an begabte Schüler angepasst werden (Scott, 2014; Tomlinson, 2013). Der Hauptzweck der Begabtenförderung besteht darin, vorhandene Potenziale aufzudecken und zu entwickeln (Jenkins-Friedman, 1982). Differenzierung des Lehrplans; Es kann als Gesamtheit verschiedener Lerninhalte, Inhalte, Prozesse und Bewertungen für gleichaltrige Schüler mit unterschiedlichen Lernmerkmalen ausgedrückt werden. Der Zweck der Differenzierung besteht darin, Regelungen zu den Fächern zu treffen, die nicht im allgemeinbildenden Lehrplan enthalten sind und in denen sich die Begabten unterscheiden (Şahin, 2018). Kulik und Kulik (1997) definieren Differenzierung als Befriedigung der Bedürfnisse von gleichaltrigen Schülern mit unterschiedlichen Lernbedürfnissen durch die Organisation unterschiedlicher Lernaktivitäten. Für weitere Informationen https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1048119
Erfolglose hochbegabte Kinder haben soziale, emotionale und familiäre Probleme und haben ein geringeres Selbstbild, Leistungsmotivation und weniger Interesse am Unterricht. Faktoren wie die Unvereinbarkeit der Lehrmethoden mit dem Lernstil hochbegabter Schüler, geringe akademische Erwartungen und unzureichende oder unregelmäßige Lernfähigkeiten sind häufige Faktoren, die bei Hochbegabten zu unerwarteten Misserfolgen führen. Was sind ihre Lösungen? Es sollte ein gutes Beratungsangebot zu den individuellen Unterschieden und psychischen Zuständen von Hochbegabten angeboten werden. Lehrkräfte sollten auf unerwartete schulische Misserfolge aufmerksam gemacht werden. • Um das Phänomen des unerwarteten Studienversagens zu verhindern bzw. umzukehren, sollte darauf geachtet werden, dass die Lehrpläne differenziert, Lernumgebungen bereichert und Wahlfreiheit bei Aufgaben und Aufgaben gewährleistet werden. • Familien sollten auf den angemessenen pädagogischen Umgang mit ihren Kindern bei unerwartetem Schulversagen aufmerksam gemacht und darin geschult werden. Es ist besonders wichtig, das Bewusstsein für die Stile der Familienautorität zu schärfen. • Qualitative Forschung sollte so konzipiert und durchgeführt werden, dass sie andere Faktoren aufdeckt, die zu einem unerwarteten akademischen Scheitern beitragen.
Da sich die Denkfähigkeit solcher Kinder schneller entwickelt als die anderer, ist es unvermeidlich, dass sie sich in der Umgebung, in der sie sich befinden, auszeichnen. Aufmerksamkeitsdefizite sind bekanntlich eines der Probleme unserer Zeit, werden aber auch häufig bei Kindern mit Lernschwierigkeiten und hohem Intelligenzpotential beobachtet. Dies bedeutet nicht, dass sie absolut rücksichtslos sind. In dieser Situation sollte der richtige Weg unter Berücksichtigung der diagnostischen Kriterien der DAHD verfolgt werden. Kinder, die ihren Altersgenossen in Intelligenz und Fähigkeiten voraus sind, finden Unterricht oder Aktivitäten, die für ihre Altersgenossen geeignet sind, möglicherweise langweilig. Dies kann dazu führen, dass sie sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen und gehen wollen.

Ausführliche Informationen zu all Ihren Fragen erhalten Sie unter 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP Support Line).

Kontaktinformationen

  • Zafer Mh 177. Sk. No:1 Haramidere-Esenyurt-İstanbul
  • 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP-Support-Hotline)
  • info@uycep.com
Folge uns

Referanslarımız

Unsere Referenzen

Our references

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.

Unsere Benutzerreferenzen können Sie durch Scrollen einsehen.

You can see our user references by scrolling.