Neler Yaptık

Was haben wir getan

What did we do

Adım Adım Bilime Doğru, Tiflis

“Adım-Adım Bilime Doğru” çalışması 1-12 Temmuz 2013 Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi (TDÜ) ve TDÜ Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlemiştir. UYCEP ekibi programa üstün zekalılar ve yetenekliler eğitimi konuları ile seminerler vererek destek sağlamıştır. UYCEP akademik çalışma birisimi projeye akademik danışman olarak da katkı sağlamıştır. Üstün yetenekli bireylerin bilimsel araştırma ve proje üretme süreçleri ile ilgili işbirlikçi destekler de sağlanmıştır. Programa 6. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler iştirak etmiştir. Öğrenci sayısı 40’dan fazla olmayacak şekilde planlanmış projede istenen sayı korunmuş ve öğrenciler 4 lü gruplar halinde eğitimlerini almışlardır. Program 5 kısımdan oluşmaktadır: 1) Dinle, 2) Tekrar et, 3) Dinlen, 4) Bilgiyi paylaş, 5) Oyna. Bu teorik bölümlerinden başka TDÜ- Zooloji ve Mineral Müzelerine gezi programları yer almaktadır.

Step by Step Towards Science, Tbilisi

“Step by Step Towards Science” study was organized on 1-12 July 2013 by Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and TSU Children's University. The UYCEP team supported the program by giving seminars on the education of the gifted and talented students. UYCEP academic study unit also contributed to the project as an academic advisor. Collaborative support was also provided for the scientific research and project creation processes of gifted individuals. Students from 6th to 12th grade participated in the program. In the project, which was planned so that the number of students would not be more than 40, the desired number was preserved, and the students received their education in groups of 4. The program consists of 5 parts: 1) Listen, 2) Repeat, 3) Be heard, 4) Share the knowledge, 5) Play. Apart from these theoretical sections, there are excursion programs to TSU- Zoology and Mineral Museums.

Schritt für Schritt zur Wissenschaft, Tiflis

“Die Studie „Schritt für Schritt zur Wissenschaft“ wurde vom 1. bis 12. Juli 2013 von der Staatlichen Universität Javakhishvili Tiflis (TDU) und der TDU Children's University organisiert. Das UYCEP-Team unterstützte das Programm durch Seminare zur Begabtenförderung. Die akademische Studieneinheit der UYCEP war auch als akademischer Berater an dem Projekt beteiligt. Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Forschungs- und Projektentwicklungsprozesse von Hochbegabten kooperativ unterstützt. An dem Programm nahmen Schüler der 6. bis 12. Klasse teil. Bei dem Projekt, das so geplant war, dass die Schülerzahl nicht mehr als 40 beträgt, wurde die gewünschte Zahl beibehalten und die Schüler erhielten ihre Ausbildung in 4er-Gruppen. Das Programm besteht aus 5 Teilen: 1) Hör zu, 2) Wiederhole, 3)werde zugehört, 4) Teil die Informationen 5) Spiel. Neben diesen theoretischen Abschnitten gibt es Exkursionsprogramme zu den TDU-Zoologie- und Mineralienmuseen.

Yaratıcılık Atölyesi, Gaziantep

27 Ocak- 7 Şubat 2014 tarihleri arasında Sanko Okulları desteği ile Gaziantep’te düzenlenmiş olan Üstün Yetenekli çocuklara Yönelik Yaratıcılık Atölyesi yapılmıştır. Atölyede sınıflar öncelikli olarak ilgi yetenek ve yaş kriterlerine göre belirlenmiştir. 10 günlük kış programına yaklaşık olarak 30 öğrenci katılmıştır. Gaziantep Özel SANKO Okulları’nda özgün düşünce üretebilmeyi destekleyen farkındalık eğitim programında öğrencilere yaratıcı düşünme becerileri kazandırmaya çalışılmıştır. Programda, daha çok çocukların ilgi düzeylerini artırabilecek dersler yer almıştır. Bu derslerde öğrencilerin dil becerileri, muhakeme, organizasyon, orijinal düşüncelerle yazma-okuma, sıradışılık gibi alanlarda özgün düşünme becerilerinde farkındalıklarının artırmak temel kazanım alanlarını oluşturmuştur. Programda üstün yetenekli öğrencilerin temel olarak yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ile birlikte dil becerileri, muhakeme, organizasyon, yaratıcı düşüncelerle okuma-yazma bedensel estetik zekâ ve sıradışılık, gibi birçok alanda becerilerini geliştirmek amacı ile birçok özgün dersler alanında uzman hocalar tarafından verilmiştir. Bu çerçevede Yaratıcı Okuma Yazma, Sıradışılık, Beyin Hareketi, Ben Bilmem Beynim Bilir, Tantrix ve Trax dersleri verilmiştir.Yaratıcı Okuma Yazma dersinde öğrencilerin çoklu düşünme becerileri ve hayal güçlerinin gelişmesi için etkinliklere yer verilmiştir. Öğrencilerimiz ders sonrasında eğlenerek okuma, ıraksak düşünme, farkındalık kazanma, birden farklı fikre ulaşabilme ve yeni sentezler yapabilme becerileri kazanmışlardır. Bu etkinlikler sonucunda öğrencilerimiz başta sıkıcı buldukları okuma eylemini artık kitabın kapağından başlayıp sayfalarında ilerken farklı bakış açısı ile okumanın zevklerini yaşamışlardır. Ben Bilmem Beynin Bilir dersi öncellikle özgün ismi ile öğrencilerimizin ilgi odağı olmuştur. Bu ders içeriği ile alternatif düşünceleri ortaya koyan, ezbere dayalı olmayan, belli bir düşünce kalıbı ve sınırı çizmeyen birçok etkinliğe yer verilmiştir. Bu ders kapsamında üstün yetenekli öğrencilerinin soyut düşünme, detaylı düşünme, bağımsız düşünme, muhakeme etme ve problem çözme becerilerine katkı sağlanmıştır. Tantrix ve Trax dersi geliştirdiği beceriler bakımından öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından merak ve dikkatle takip edilmiştir. Bu oyunlar sırasında öğrencilere öteleme, akıl yürütme, erken kapamaya karşı direnç gibi becerilerinin eğlenceli bir şekilde geliştirilebileceğinin ipuçları verilmiştir. Belirlen iki oyunun yeni olması sebebiyle öncelikle öğrencilerimize oyunun kuralları anlatılmış daha sonra oyun için deneyimler kazandıracak alıştırmalar yaptırılmıştır. Programın ilerleyen günlerinde öğrenciler için turnuva düzenlenmiş ve turnuvada başarı göstermiş olan öğrenciler ödüllendirilmiştir. Oyunun kazandırdığı beceriler yanında öğrencilerimiz kurallara uymayı öğrendikleri gibi kazanmanın ve kaybetmenin getirdiği duyguları da tatmışlardır. Beyin Hareketi dersiyle öğrencilerimiz beynin olanaklarını daha iyi şekilde kullanarak kişisel performans ve başarının nasıl artacağı arasında bağı net olarak görebilmişlerdir. Özel olarak tasarlanmış olan bu bedensel etkinlik programı fiziksel sağlığa fayda sağladığı gibi beyinde nöronlar arasında yeni bağlantılar oluşturarak zihnin gelişimine de katkı sağlamıştır. Beynin kullanılabilecek kapasitesinin arttırılması öğrencilerimizin yaşamlarında başarılı ve özgüvenli olarak hayatlarını kolaylaştırmayı sağlamıştır.

Creativity Workshop, Gaziantep

A Creativity Workshop for Gifted and Talented Children was held in Gaziantep with the support of Sanko Schools between January 27 and February 7, 2014. Classes in the workshop are primarily determined according to the criteria of interest, ability, and age. Approximately 30 students participated in the 10-day winter program. In Gaziantep Private SANKO Schools, with an awareness training program that supports producing original thoughts it was tried to improve the students’ creative thinking skills. In the program, there were mostly lessons that could interest the children. In these courses, raising awareness of students in original thinking skills in areas such as language skills, reasoning, organization, writing-reading with original thoughts, and unusualness constituted the main acquisition areas. In the program, many original courses were given by experts in the field with the aim of improving the skills of the gifted students in many areas such as language skills, reasoning, organization, literacy with creative thoughts, bodily aesthetic intelligence, and unusualness, along with the development of their creativity skills. In this framework, Creative Literacy, Extraordinary, Brain Movement, I Don't Know, My Brain Knows, Tantrix and Trax courses were given. In the Creative Literacy course, activities were included to develop students' multiple thinking skills and imaginations. After the lesson, our students gained the skills of reading with fun, divergent thinking, gaining awareness, reaching multiple different ideas, and making new syntheses. As a result of these activities, our students experienced the pleasure of reading from a different perspective, starting from the cover of the book and progressing through the pages, which they found boring at first. I Don't Know, The Brain Knows course has been the focus of attention of our students, primarily with its original name. With the content of this course, there are many activities that reveal alternative thoughts, are not based on rote learning, and do not draw a certain thought pattern and limit. Within the scope of this course, contributions were made to the abstract thinking, detailed thinking, independent thinking, reasoning and problem-solving skills of gifted students. Tantrix and Trax course has been followed with curiosity and attention by our students and parents in terms of the skills they have developed. During these games, students were given hints that their skills such as reasoning, and resistance to premature closure and procrastination could be developed in a fun way. Since the two games determined were new, first of all, the rules of the game were explained to our students and then they were given exercises to gain experience for the game. In the following days of the program, a tournament was organized for the students and the students who were successful in the tournament were rewarded. In addition to the skills gained by the game, our students learned to obey the rules as well as the emotions of winning and losing. With the Brain Movement course, our students were able to clearly see the connection between personal performance and how to increase success by using the possibilities of the brain better. This specially designed physical activity program not only benefits physical health, but also contributes to the development of the mind by creating new connections between neurons in the brain. Increasing the capacity of the brain to be used has made it easier for our students to be successful and self-confident in their lives.

Kreativitätsworkshop, Gaziantep

Vom 27. Januar bis 7. Februar 2014 fand in Gaziantep mit Unterstützung der Sanko-Schulen ein Kreativitätsworkshop für begabte und talentierte Kinder statt. Der Unterricht in der Werkstatt wird primär nach den Kriterien Interesse, Können und Alter bestimmt. An dem 10-tägigen Winterprogramm nahmen ca. 30 Studenten teil. In den privaten SANKO-Schulen von Gaziantep wurde ein Bewusstseinstrainingsprogramm versucht, das die Produktion origineller Gedanken unterstützt, um den Schülern kreative Denkfähigkeiten zu vermitteln. Im Programm gab es meistens Unterricht, der das Interesse der Kinder steigern konnte. In diesen Kursen bildete die Sensibilisierung der Studierenden für originelle Denkfähigkeiten in Bereichen wie Sprachkenntnisse, Argumentation, Organisation, Schreiben-Lesen mit originellen Gedanken und Ungewöhnlichkeit die Haupterwerbsbereiche. Im Programm werden viele originelle Kurse von Experten auf diesem Gebiet mit dem Ziel gegeben, die Fähigkeiten der begabten Schüler in vielen Bereichen wie Sprachkenntnisse, Argumentation, Organisation, Alphabetisierung mit kreativen Gedanken, körperlich-ästhetische Intelligenz und Ungewöhnlichkeit zu verbessern die Entwicklung ihrer kreativen Fähigkeiten. In diesem Zusammenhang wurden die Kurse Creative Literacy, Extraordinary, Brain Movement, I Don't Know My Brain Knows, Tantrix und Trax angeboten. Im Kurs Kreative Alphabetisierung waren Aktivitäten enthalten, um die vielfältigen Denkfähigkeiten und Vorstellungskraft der Schüler zu entwickeln. Nach dem Unterricht erwarben unsere Schüler die Fähigkeit, mit Spaß zu lesen, divergent zu denken, Bewusstsein zu gewinnen, verschiedene Ideen zu entwickeln und neue Synthesen zu bilden. Als Ergebnis dieser Aktivitäten erlebten unsere Schüler das Vergnügen, aus einer anderen Perspektive zu lesen, angefangen beim Buchcover bis hin zu den Seiten, die sie zunächst langweilig fanden. I Don’t Know My Brain Knows steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit unserer Sschülern, vor allem mit seinem ursprünglichen Namen. Mit dem Inhalt dieses Kurses gibt es viele Aktivitäten, die alternative Gedanken aufdecken, nicht auf dem Auswendiglernen basieren und keine bestimmten Denkmuster und Grenzen ziehen. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung wurden Beiträge zum abstrakten Denken, Detaildenken, selbständigen Denken, Argumentieren und Problemlösungskompetenz begabter Schülern geleistet. Der Tantrix- und Trax-Kurs wurde von unseren Schülern und Eltern in Bezug auf die von ihnen entwickelten Fähigkeiten mit Neugier und Aufmerksamkeit verfolgt. Während dieser Spiele erhielten die Schüler Hinweise, dass ihre Fähigkeiten wie Aufschieben, Argumentieren und Widerstand gegen vorzeitiges Schließen auf spielerische Weise entwickelt werden könnten. Da die beiden ermittelten Spiele neu waren, wurden unseren Schülern zunächst die Spielregeln erklärt und anschließend wurden ihnen Übungen gegeben, um Erfahrungen für das Spiel zu sammeln. Programın ilerleyen günlerinde öğrenciler için turnuva düzenlenmiş ve turnuvada başarı göstermiş olan öğrenciler ödüllendirilmiştir. Zusätzlich zu den durch das Spiel erworbenen Fähigkeiten lernten unsere Schüler, die Regeln sowie die Emotionen des Gewinnens und Verlierens zu befolgen. Mit dem Brain Movement Kurs konnten unsere Studierenden den Zusammenhang zwischen persönlicher Leistung und der Erfolgssteigerung durch bessere Nutzung der Möglichkeiten des Gehirns deutlich erkennen. Dieses speziell entwickelte Bewegungsprogramm fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern trägt auch zur Entwicklung des Geistes bei, indem es neue Verbindungen zwischen Neuronen im Gehirn schafft. Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Gehirns hat es unseren Schülern erleichtert, erfolgreich und selbstbewusst in ihrem Leben zu sein.

Nasa JPL Seminerleri

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı (UYCEP) davetlisi olarak Kasım 2015’de ülkemize gelen Dr. Umut Yıldız, “Uzay Araştırmaları Programı” kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kayseri, Karabük, Ordu, Trabzon ve Kütahya ‘da 18 farklı konferans gerçekleştirmiştir. Konferanslara 9500’dan fazla öğrenciye katılım göstermiştir. Ülkemizde yetişmiş yetenekli bireyler arasında yer alan Dr. Yıldız, NASA’nın (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsion Laboratory (JPL) Bölümünde çalışmaktadır.Dr. Yıldız konuşmalarında, NASA’nın günümüz ve gelecek uzay araştırma robot projeleri, astronomi de yıldız oluşumu araştırmalarında kullanılan milimetre dalga boyu gözlem teknolojisi, gelecek teleskop planları ve bunların uygulama alanlarından bahsetmiştir. Bununla birlikte NASA’da çalışmanın normal bir şey olması gerektiği, ya da uzay çalışmalarına katılmak normal bir şey olmalı ki bunu herkes yapabilir mesajını vermiştir. Uzay çalışmaları disiplinler arası bir çalışma olduğu için birçok meslek grupları da NASA’da çalışabileceğini, NASA’da olmak için illa uzay mühendisliği, astronomi okumaya da gerek olmadığını, farklı birimlerden eğitim alıp kendilerini uzay bilimleri ve teknolojileri alanında geliştirerek bu meslek gruplarının içine dâhil olarak NASA’da çalışılabileceğinden de bahsetmiştir. Ankara’daki konferanslar farklı günlerde farklı üniversitelerde gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmaya Ankara İl genelinde oldukça yoğun ilgi gösterilmiştir. Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’nden ilk grup öğrencilerin de katılım gösterdiği çalışmaya Hacettepe Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere ODTU, Türk Hava Kurumu Üniversitesi gibi birçok üniversiteden de öğrenci ve akademisyenler katılmıştır. Ankara’daki bir başka çalışma da Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.https://www.youtube.com/watch?v=X5oi-Q4OsD0&fbclid=IwAR3EO5_5UBC8gyK8QfQe0E8nY6ZSoueHf-3C8QFVmdd3O3F3sGfhZAJKQpw yoğun olması nedeni ile Ankara’da farklı iki günde konferanslar devam etmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa da yine üniversite harici çeşitli üniversite öğrencileri ve yakın illerdeki Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından katılım gösterilmiştir. Bilkent Üniversitesi’nin yönetiminden de akademisyenlerin iştirak ettiği konferansta oldukça eğlenceli konular da ele alınmıştır. Farklı illerde çok sayıda konferans gerçekleşse de yoğun katılımın ve heyecanın en yüksek olduğu il olarak Antalya olmuştur. Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa yine Antalya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekmiştir. Katılım sadece üniversite ve BİLSEM ile sınırlı kalmayıp çeşitli okulların öğrencileri de konferansa iştirak etmiştir. Salondaki genç katılımcıların konuşmanın ardından gelen bitip tükenmek bilmeyen soruları ile program sona ermiştir.

Farkındalık Zirvesi, Antalya

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Eğitiminde Farkındalık Zirvesi 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından akademisyenlerin katılımlarıyla Antalya’da gerçekleşmiştir. Zirve, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi alanındaki akademisyenleri bir araya getirerek disiplinler arası bir çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların genel özelliklerinden, tıbbi özelliklerine, hukuki ve yasal haklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sunumlar sayesinde velilerin ve eğitimcilerin bu alandaki farkındalıkları arttırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda sırasıyla

 • Prof. Dr. Ümit Davaslıgil ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Özellikleri, Eğitimleri için Öneriler’,
 • Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Psikolojik ve Kişilik Özellikleri’
 • Yrd. Doç. Dr. Esra Kanlı ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Fen Eğitimi Alanında Desteklenmesi’
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitiminde Müfredat Farklılaştırma ve İyi Örnekler’,
 • Yrd. Doç. Dr. Sevinç Tunalı ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklarda Eğitim Politikaları’
 • Arş. Gör. Uzm. Gamze İnci ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde Doğa Eğitimi Çalışmaları’

sunumlarının yapılmasının ardından zirve, genel değerlendirme ve etkinliklerle sona ermiştir.

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ülkemizde hızla gelişmekte olan üstün zekâlı ve yetenekli eğitimi alanındaki çalışmalarına bir yenisini de bu zirve ile eklemiştir.

Yaz Kampı, Kütahya

11-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen ve iki basamaktan oluşan yaz programı açılış seminerleri ve 6 günlük kamp eğitimleriyle Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. Açılış Programı 11 Temmuz günü, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi alanındaki akademisyenleri bir araya getirerek katılımcılara çok yönlü bir kazanım sağlanmıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların genel özelliklerinden, tıbbi özelliklerine, hukuki ve yasal haklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sunumlar sayesinde velilerin ve eğitimcilerin bu alandaki farkındalıkları artırılmıştır.Programın kamp etkinlikleri kapsamında okulöncesi, ilkokul ve ortaokul çağında üstün zekâlı ve yetenekli 50 çocuk Kütahya’da buluşmuştur. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Osmaniye, Kocaeli, Manisa, Gaziantep gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çocuklarımız ve velileri 6 gün boyunca Kütahya’da misafirimiz olmuştur.Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen;Ben Bilmem Beynin Bilir dersi öncellikle özgün ismi ile öğrencilerimizin ilgi odağı olmuştur. Bu ders içeriği ile alternatif düşünceleri ortaya koyan, ezbere dayalı olmayan, belli bir düşünce kalıbı ve sınırı çizmeyen birçok etkinliğe yer verilmiştir. Tekno IT dersi ile UYCEP Robot (UBOT) ile tanışan öğrencilerimiz matematik fen ve mühendisliği bir arada görme imkânı bulmuştur. Huzur dersi ile öğrencilerimiz drama, oyun, metafor ve daha niceleriyle kendilerini daha iyi tanımayı, kendilerini ifade edebilmeyi, empati kurabilmeyi, bağımsız düşünebilmeyi, hoşgörülü olmayı, demokratik olmayı, saygıyı, sevgiyi ve barışı deneyimlemiştir. Canlıların İzinde dersi ile çevrelerindeki canlıları yakından gözlemleme imanı bulan öğrencilerimiz onların hayatlarına ve yaşam sistemlerine tanıklık etmiştir. Doğa ve Evrene Dair dersi ile doğaya saygı duymayı ve doğayı hissetmeyi öğrenen öğrencilerimiz ders sonunda eğitmenleri ile birlikte doğadan topladıkları çeşitli malzemelerle hatıra kutuları oluşturmuştur. Sanatta Yansımalar dersin de ise kimi zaman taşa kimi zaman kâğıda kimin zaman tuvale sürülen fırçalarla iç dünyalarını sanatla yansıtma fırsatı bulmuştur. Fen’in Eğlenceli Dünyası dersi bol deneyleri ve gözlemleri sayesinde öğrencilerin ilgi odağı olmuştur. Eğlenirken çevrelerinde gerçekleşen kimyasal olayların sebeplerini gözlemleme ve bunları kendi ortamlarında deneyimleme imkânı bulmuştur.Program kapsamında çocukları derslere katılan velilerimiz kendileri için düzenlenen farkındalık seminerlerinde sorularına uzman hocalarımızdan cevap bulmuştur. Çocuklar ders dışı zamanlarda tırmanma duvarı, akıl oyunları, dans, müze gezileri gibi etkinliklerle keyifli bir kamp süreci geçirmiştir. Yatılı olan program, çocukların ve velilerin yeni arkadaşlıklar edinmeleri ve paylaşımlarda bulunmalarını sağlamıştır.Konaklama kapsamında sunulan hizmetlerin yanı sıra akşamları veliler, çocuklar ve eğitmenlerin birlikte geçirdikleri zamanlar herkes için verimli geçmiştir. Resim çalışmaları, dans, drama, hikâye yaratma ve akıl oyunları ve daha birçok akşam etkinliği… Dolu dolu geçen 6 günün sonunda sertifika töreni ile program sonlandırılmıştır.

Kasım Kampı, Antalya (AKEV Üniversitesi)

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) Türkiye’de tespit edilebilmiş, başta üstün yetenekli bireyler olmak üzere, farklı yetenek gruplarındaki bireyleri bir araya toplayarak, onlara destek vermeyi amaçlayan, aynı zamanda bünyesinde bulunan üstün yetenekli bireyleri ve üstün yetenekliler alanında eğitim veren okulları, belediyeleri, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını paydaşları olarak görerek, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında bu kuruluşlarla projeler üreten, etkinlikler gerçekleştiren bir organizasyondur.Bu projeler ve etkinlikler hem gerçekleştirildiği dönmede hem de sonrasında güçlü bir etki yaratarak alana örnek olmuştur. 18-23 Kasım tarihleri arasında Antalya AKEV Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Antalya Kasım Tatili Kampı” da bu etkinliklerden biridir, etkinlik programında Üstün Yetenekliler Eğitimi Alanında çalışan akademisyenler başta olmak üzere, üstün bilim uzmanları ve eğitmenlerden oluşan ekip, üstün yetenek ve parlak zihin düzeyindeki öğrencilere yönelik farklı yetenek alanlarını kapsayıcı dersler vermiştir.

Program içerikleri, Henderson State Universitesi uygulamaları ve daha önceden UYCEP tarafından organize edilmiş kamp programları da göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Üstün yetenekli bireylerle Kütahya, Gaziantep, İstanbul gibi şehirlerde bir araya gelen ekip, ülkemizin farklı şehirlerinden gelen bu özel çocukları bu kez de Antalya AKEV Üniversitesi’nin desteği ile Antalya’da ağırlamıştır. Programda Life kinetik dersiyle; hafıza ve öğrenme kapasitesini artırma, zihinsel ve fiziksel performansta gelişim, grup çalışmalarında başarı, motivasyonda artış ve daha fazlası kazanımlar elde eden çocuklar, PC4 (Çocuklar İçin Felsefe) dersiyle; soruşturmaya dayalı yaklaşım geliştirme, eleştirel düşünme becerileri ve sınıf içi diyalogda gelişmeler, duygusal ve sosyal gelişmeler, iletişim becerilerinde, özgüvende ve konsantrasyon düzeyinde artış vb. kazanımlar, Yaratıcı Okuma ve Yaratıcı Yazma dersleriyle; problemlere hızlı ve doğru çözümler üretme, sosyal ve kişisel farkındalığı arttırma, empati duygusunu geliştirme vb. kazanımlar, Fen’in Eğlenceli Dünyası dersi ile; merak duygusunu arttırma, yeni ve etkili projeler üretme, kimyasal maddeleri uygun koşullarda tanıma ve daha fazlası kazanımlar elde etmişlerdir. Yukarıda sayılan dersler haricinde Resim, Yaratıcı Drama, Doğa ve Çevre Eğitimi, Çocuk Mutfak Atölyesi gibi derslere de katılan öğrencilerin dolu dolu bir hafta geçirmeleri sağlanmış, ders dışı zamanlarda yine eğitmenler ve asistanlarla çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirip, zeka oyunları oynayan öğrenciler, aynı zamanda at çiftliği ve hayvanat bahçesi ziyaretiyle keyifli zaman geçirmiş, Antalya’nın simgelerinden olan her yıl binlerce turisti ağırlayan Aspendos Antik Kenti turuyla, uzak tarihe dair bilgiler edinme fırsatı yakalamışlardır. Kamp Programı 18 Kasım tarihinde başlayıp 23 Kasım tarihinde Etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgelerinin verilmesiyle sonlandırılmıştır.

UYCEP Uzaktan Eğitim

UYCEP Uzaktan eğitim sürecinde Astronomi, Çılgın Bilim, 3D Tasarım, Felsefe, Logic, Robotik Kodlama, Sözel Yaratıcılık, Satranç gibi farklı yetenek alanlarını kapsayıcı akademik dersler verilmiştir. Akademik derslerin öncesindeki zamanda çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel etkinlikler yaparak grup arkadaşlarıyla iletişimlerini kuvvetlendirmelerine imkân tanıyan Serbest Kürsü zamanları da uzaktan eğitim sürecinde çocukların sosyal, psikolojik açıdan analizlerinin ve değerlendirilmelerinin yapılmasına olanak sağlamıştır. Serbest Kürsü saatlerinde gerçekleştirilen münazara etkinliğiyle çocukların araştırma becerisini geliştirme, doğru kaynağa ulaşma, ulaştıkları kaynakları sentezleme , sentezledikleri bilgileri sunabilme, kendini ifade edebilme becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Münazaraya ilgisi olan çocuklar ise münazara kulübüne katılarak , farklı yaş grubundaki öğrencilerle grup çalışması yapma fırsatı tanınmıştır. Alanında uzman kişilerce gözlem yapılmış, her bir öğrenci için sosyal davranış çizelgeleri oluşturulmuştur.

UYCEP uzaktan eğitim süreciyle sadece öğrencilerin gelişimi değil Ailelerin bu alanda farkındalık kazanmaları , nitelikli bir anne baba olmaları amacıyla, Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev alan , alanlarında uzman akademisyenlerimizin gönüllü olarak katılım sağladığı seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. Aileler’in güncel sorunlara ilişkin söz ve etkin bir rol aldıkları görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda eksiklikler, öneriler ve çözümlere yer verilmiştir.

NASA JPL Seminars

After coming to our country in November 2015 as a guest of the International Talented Children Education Program (UYCEP), Dr. Umut Yıldız held 18 different conferences in Ankara, Antalya, Kayseri, Karabük, Ordu, Trabzon, Kütahya, and especially in Istanbul, within the scope of the "Space Research Programme". More than 9,500 students attended the conferences. One of the talented individuals trained in our country, Dr. Yıldız works at NASA's (American Space and Aviation Administration) Jet Propulsion Laboratory (JPL) Division in California. In his speeches, Yıldız talked about NASA's current and future space research robot projects, millimeter wavelength observation technology used in star formation research in astronomy, future telescope plans and their application areas. However, he gave the message that working for NASA or participating in space studies should be a normal thing, which anyone can do. He mentioned that since space studies is an interdisciplinary study, many professional groups can also work in NASA, that there is no need to study aerospace engineering or astronomy to be at NASA, and that they receive education from different units and develop themselves in the field of space sciences and technologies and become involved in these occupational groups. Conferences in Ankara were held at different universities on different days. Among them, the conference carried out at Hacettepe University attracted great interest in Ankara. The first group of students from Yasemin Karakaya Science and Art Center (BİLSEM) also participated in the conference, with students and academicians from many universities such as METU, Turkish Aeronautical Association University, and especially Hacettepe University students. Another conference in Ankara was conducted at Bilkent University. The conference held at Bilkent University was also attended by various non-university university students and students from the Science and Art Center in nearby cities. At the conference, which was attended by academicians from Bilkent University's management, very interesting topics were also discussed. Although many conferences were held in different provinces, Antalya was the province with the highest participation and excitement. The intense participation of university students, especially Antalya Science and Art Center (BİLSEM) students, drew attention to the conference held at Akdeniz University. Participation was not only limited to the university and BİLSEM, but also students from various schools participated in the conference. The program ended with many questions of the young participants in the hall after the speech.

Awareness Summit, Antalya

Awareness Summit in the Education of Gifted and Talented Children was held on 23-24 May 2015 in Antalya with the participation of academicians from different cities of Turkey and abroad. The summit brought together academics in the field of education of gifted and talented children and enabled an interdisciplinary study. It has been tried to increase the awareness of parents and educators in this area, thanks to the presentations covering a wide range from the general characteristics of gifted and talented children to their medical characteristics and their legal rights. In this context, respectively

 • Prof. Dr. Ümit Davaslıgil 'Characteristics of Gifted and Talented Children, Suggestions for Their Education',
 • Prof. Dr. Mustafa Baloğlu 'Psychological and Personality Characteristics of Gifted and Talented Children'
 • Assist. Assoc. Dr. Esra Kanlı 'Supporting Gifted and Talented Children in the Field of Science Education'
 • Assist. Assoc. Dr. Ayşin Kaplan Sayı 'Curriculum Differentiation and Good Practices in the Education of Gifted and Talented Children',
 • Assist. Assoc. Dr. Sevinç Tunalı 'Educational Policies for Gifted and Talented Children'
 • Res. See. exp. Gamze İnci 'Nature Education Studies for Gifted and Talented Students'

presentations were given, then the summit ended with general evaluations and activities.

With this summit, International Talented Children Education Programs (UYCEP) has added a new one to its work in the field of gifted and talented education, which is rapidly developing in our country.

Summer Camp, Kütahya

The summer program, which was held between 11-16 July 2016 and consisted of two steps, was held in Kütahya with opening seminars and 6-day camp trainings. The Opening Program brought together academics in the field of education of gifted and talented children on July 11, and a multi-faceted gain was provided to the participants. The awareness of parents and educators in this area has been increased thanks to the presentations covering a wide range from the general characteristics of gifted and talented children to their medical characteristics and their legal rights. Our students and their parents from various cities of Turkey such as Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir, Eskişehir, Osmaniye, Kocaeli, Manisa, Gaziantep were our guests in Kütahya for 6 days. Our course that was given by the experts “I don’t know, My Brain Knows” became the center of attention of our students. With the content of this course, there are many activities that reveal alternative thoughts, are not based on rote learning, and do not draw a certain thought pattern and limit. Our students, who were introduced to the UYCEP Robot (UBOT) with the Techno IT course, had the opportunity to see mathematics, science, and engineering together. With the Peace lesson, our students experienced to know themselves better, to express themselves, to empathize, to think independently, to be tolerant, to be democratic, to respect, love and peace through drama, games, metaphors and many more. Our students closely observed the living things around them, witnessed their lives and other living systems. Our students, who learned to respect and feel nature with the Nature and Universe lesson, created souvenir boxes with various materials they collected from nature together with their instructors at the end of the lesson. In the Reflections in Art class, they had the opportunity to reflect on their inner world with art, sometimes with brushes that were put on stone, sometimes on paper, and sometimes on canvas. The Fun World of Science course has been the focus of attention of the students thanks to its abundant experiments and observations. While having fun, they had the opportunity to observe the causes of chemical events taking place in their environment and to experience them in their own environment. Parents whose children attend classes within the scope of the program found answers to their questions from our expert teachers in awareness seminars organized for them. The children had a pleasant camping period with activities such as climbing walls, mind games, dances, and museum tours in extracurricular times. The boarding program enabled children and parents to make new friends and share their experiences. In addition to the services offered within the scope of accommodation, the time spent by parents, children, and trainers together in the evenings was beneficial for everyone. Painting works, dance, drama, story creation and mind games and many other evening activities took place. At the end of 6 full days, the program ended with a certificate ceremony.

November Camp, Antalya (AKEV University)

International Talented Children Education Programs (UYCEP) aims to gather and support individuals from different talent groups, especially gifted individuals, who can be identified in Turkey, and at the same time improve the schools and municipalities that provide education in the field of gifted children. UYCEP is an organization that sees universities and non-governmental organizations as its stakeholders, producing projects and carrying out events with these organizations both in the country and abroad. “Antalya November Holiday Camp”, organized in cooperation with Antalya AKEV University between 18-23 November, is one of these activities. Academicians and other experts on gifted and talented education gave lectures covering different skill areas.

The content of the program was created by taking into consideration the Henderson State University practices and the camp programs previously organized by UYCEP. The team, which came together with gifted individuals in cities such as Kütahya, Gaziantep and Istanbul, hosted these gifted children from different cities of our country, this time in Antalya with the support of Antalya AKEV University. With the Life kinetics course in the program students had gains in increasing memory and learning capacity, improvement in mental and physical performance, success in group work, increased motivation and more. With the PC4 (Philosophy for Children) course; students were able to develop an inquiry-based approach, and improvements in critical thinking skills and classroom dialogue, emotional and social developments, increase in communication skills, self-confidence and concentration level, etc. areas. With Creative Reading and Creative Writing courses, students were producing fast and accurate solutions to problems, increasing social and personal awareness, developing empathy. With the Fun World of Science course, they have gained gains by increasing the sense of curiosity, producing new and effective projects, recognizing chemical substances in appropriate conditions and more. Apart from the above-mentioned courses, the students who participated in the courses such as Painting, Creative Drama, Nature and Environmental Education, and Children's Kitchen Workshop were ensured to have a full week. During the extracurricular times, students performed various sports activities and played intelligence games with trainers and assistants, as well as visited a horse farm and the zoo. They had the opportunity to learn about the distant history with the tour of the ancient city of Aspendos, which is one of the symbols of Antalya, which hosts thousands of tourists every year. The Camp Program started on November 18 and ended on November 23 with the distribution of participation certificates to the students who participated in the event.

UYCEP Distance Education

During the UYCEP distance education process, academic courses covering different skill areas such as Astronomy, Crazy Science, 3D Design, Philosophy, Logic, Robotic Coding, Verbal Creativity, and Chess were given. The Free Chair times, which allowed children to strengthen their communication with their groupmates by performing cognitive, affective, and psychomotor activities before the academic classes, also enabled the social and psychological analyzes and evaluations of children during the distance education process. With the debate activity held during the hours of the Free Chair, it was tried to develop children's research skills, accessing the right source, synthesizing the sources they reached, presenting the information they synthesized, and expressing themselves. Children who were interested in the debate, on the other hand, were given the opportunity to work in groups with students from different age groups by participating in the debate club. Observations were made by experts in the field, and social behavior charts were created for each student.

With the UYCEP distance education process, seminars and meetings were held in which our academicians, who are experts in their fields and who work at various universities in our country, voluntarily participated, in order not only to develop students but also to raise awareness of families in this field and to become qualified parents. Interviews were held in which families took an active role and a talked on current problems. As a result of these interviews, deficiencies, suggestions, and solutions were given.

NASA JPL-Seminare

Auf Einladung des International Talented Children Education Program (UYCEP) kam Dr. Umut Yıldız und veranstaltete im Rahmen des „Space Research Programme“ 18 verschiedene Konferenzen in Ankara, Antalya, Kayseri, Karabük, Ordu, Trabzon und Kütahya, insbesondere in Istanbul. Mehr als 9.500 Schüler nahmen an den Konferenzen teil. Einer der talentierten und in unserem Land ausgebildeten Dr. Yıldız arbeitet in der NASA-Abteilung Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Kalifornien. Dr. Yıldız sprach über die aktuellen und zukünftigen Weltraumforschungsroboterprojekte der NASA, Millimeterwellenlängen-Beobachtungstechnologie, die in der Sternentstehungsforschung in der Astronomie verwendet wird, zukünftige Teleskoppläne und deren Anwendungsgebiete. Er gab jedoch die Botschaft, dass die Arbeit für die NASA eine normale Sache sein sollte oder die Teilnahme an Weltraumstudien eine normale Sache sein sollte, die jeder tun kann. Er erwähnte auch, Da die Weltraumforschung ein interdisziplinäres Studium geht, können viele Berufsgruppen bei der NASA arbeiten und dass man nicht unbegingt Luft- und Raumfahrttechnik oder Astronomie studieren muss um bei der NASA zu sein und dass man bei der NASA arbeiten kann, indem man sich in verschiedenen Einheiten ausbilden und sich im Bereich der Weltraumwissenschaften und -technnologien weiterentwickeln, indem man in diese Berufsgruppen aufgenommen wird. Die Konferenzen in Ankara fanden an verschiedenen Tagen an verschiedenen Universitäten statt. Unter anderem stieß die an der Hacettepe-Universität durchgeführte Studie in der gesamten Provinz Ankara auf großes Interesse. An der Studie nahm auch die erste Gruppe von Studenten des Yasemin Karakaya Science and Art Center teil, mit Studenten und Akademikern vieler Universitäten wie der METU, der Turkish Aeronautical Association University, insbesondere Studenten der Hacettepe-Universität. Eine weitere Studie in Ankara wurde an der Bilkent University durchgeführt. https://www.youtube.com/watch?v=X5oi-Q4OsD0&fbclid=IwAR3EO5_5UBC8gyK8QfQe0E8nY6ZSoueHf-3C8QFVmdd3O3F3sGfhZAJKQpw Aufgrund der Hektik der Konferenz wurden die Konferenzen in Ankara an zwei verschiedenen Tagen fortgesetzt. An der Konferenz an der Bilkent University nahmen auch verschiedene außeruniversitäre Studierende und Studierende des Wissenschafts- und Kunstzentrums in den umliegenden Städten teil. Bei der Konferenz, an der Akademiker aus dem Management der Bilkent University teilnahmen, wurden auch sehr unterhaltsame Themen diskutiert. Obwohl viele Konferenzen in verschiedenen Provinzen abgehalten wurden, war Antalya die Provinz mit der höchsten Beteiligung und Begeisterung. Die intensive Teilnahme von Universitätsstudenten, insbesondere Studenten des Wissenschafts- und Kunstzentrums Antalya, machte auf die Konferenz an der Akdeniz-Universität aufmerksam. Die Teilnahme beschränkte sich nicht nur auf die Universität und BİLSEM, sondern auch Studenten verschiedener Schulen nahmen an der Konferenz teil. Das Programm endete mit den endlosen Fragen der jungen Teilnehmer im Saal nach der Rede.

Bewusstseinsgipfel, Antalya

Am 23.-24. Mai 2015 fand in Antalya unter Beteiligung von Akademikern aus verschiedenen Städten der Türkei und des Auslands ein Bewusstseinsgipfel für die Bildung hochbegabter und talentierter Kinder statt. Der Gipfel brachte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich der Begabtenförderung zusammen und ermöglichte ein interdisziplinäres Studium. Es wurde versucht, das Bewusstsein von Eltern und Erziehern in diesem Bereich zu schärfen, dank der Präsentationen, die ein breites Spektrum von den allgemeinen Merkmalen begabter Kinder bis hin zu ihren medizinischen Merkmalen und ihren gesetzlichen Rechten abdecken. In diesem Zusammenhang bzw.

 • Prof. Dr. Ümit Davaslıgil “Eigenschaften der begabter und talentierter Kinder, Anregungen für ihre Ausbildung”,
 • Prof. Dr. Mustafa Baloğlu “Psychologische und Persönlichkeitsmerkmale der begabter und talentierter Kinder”,
 • Assoc. Prof. Dr. Esra Kanlı “Förderung der hochbegabter und talentierter Kinder im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung”,
 • Assoc. Prof. Dr. Ayşin Kaplan Sayı “Differenzierung des Lehrplans und bewährte Praktiken in der Ausbildung begabter und talentierter Kinder”,
 • Assoc. Prof. Dr. Sevinç Tunalı “Bildungspolitik für begabte und talentierte Kinder“,
 • Res. Assoc. Gamze İnci “Naturpädagogik für Hochbegabte und Begabte”

Nach den Präsentationen endete der Gipfel mit allgemeinen Auswertungen und Aktivitäten.

Mit diesem Gipfel hat das International Talented Children Education Programs (UYCEP) seine Arbeit im Bereich der Begabtenförderung, die sich in unserem Land rasant entwickelt, um ein neues erweitert.

Sommercamp, Kütahya

Das Sommerprogramm, das vom 11.-16. Juli 2016 stattfand und aus zwei Schritten bestand, fand in Kütahya mit Eröffnungsseminaren und 6-tägigen Camp-Trainings statt. Das Eröffnungsprogramm brachte am 11. Juli die Akademiker im Bereich der Begabtenförderung zusammen und bot den Teilnehmern einen facettenreichen Zugewinn. Das Bewusstsein von Eltern und Erziehern in diesem Bereich wurde durch die Präsentationen geschärft, die ein breites Spektrum von den allgemeinen Merkmalen hochbegabter und begabter Kinder bis hin zu ihren medizinischen Merkmalen und ihren gesetzlichen und gesetzlichen Rechten abdecken. Im Rahmen der Campaktivitäten des Programms trafen sich in Kütahya 50 begabte und talentierte Kinder im Vorschul-, Grundschul- und Sekundarschulalter. Unsere Kinder und deren Eltern aus verschiedenen Städten der Türkei wie Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir, Eskişehir, Osmaniye, Kocaeli, Manisa, Gaziantep waren für 6 Tage unsere Gäste in Kütahya. Der Kurs "I Don’t Know My Brain Knows", der von unseren erfahrenen Trainern gehalten wurde, stand mit seinem ursprünglichen Namen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit unserer Schüler. Mit dem Inhalt dieses Kurses gab es viele Aktivitäten, die alternative Gedanken aufdeckten, nicht auf dem Auswendiglernen basierten und keine bestimmten Denkmuster und Grenzen ziehten. Unsere Studenten, die mit dem Techno-IT-Kurs an den UYCEP-Roboter (UBOT) herangeführt wurden, hatten die Möglichkeit, Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen zusammen zu sehen. Mit der Friedensstunde haben unsere Schüler erfahren, sich selbst besser zu kennen, sich auszudrücken, einzufühlen, unabhängig zu denken, tolerant zu sein, demokratisch zu sein, zu respektieren, zu lieben und Frieden durch Theater, Spiele, Metaphern und vieles mehr. Unsere Schüler, die den Glauben hatten, die Lebewesen um sie herum genau zu beobachten, erlebten ihr Leben und ihre Lebenssysteme. Unsere Schüler, die in der Natur- und Universumsstunde gelernt haben, die Natur zu respektieren und zu spüren, haben am Ende der Stunde zusammen mit ihren Lehrern Souvenirkisten mit verschiedenen Materialien erstellt, die sie aus der Natur gesammelt haben. In der Klasse Reflections in Art hatte er die Möglichkeit, seine innere Welt mit Kunst zu reflektieren, manchmal mit Pinseln, die auf Stein, manchmal auf Papier und manchmal auf Leinwand gemalt wurden. Der Kurs Fun World of Science ist dank seiner zahlreichen Experimente und Beobachtungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Studenten gerückt. Mit viel Spaß hatte man die Möglichkeit, die Ursachen chemischer Ereignisse in seiner Umgebung zu beobachten und in seiner eigenen Umgebung zu erleben. Im Rahmen des Programms fanden unsere Eltern, deren Kinder die Kurse besuchten, in den für sie organisierten Sensibilisierungsseminaren Antworten auf ihre Fragen von unseren fachkundigen Lehrern. Kinder hatten eine angenehme Campingzeit mit Aktivitäten wie Kletterwänden, Gedankenspielen, Tanzen und Museumsbesuchen in außerschulischen Zeiten. Das Internatsprogramm ermöglichte es Kindern und Eltern, neue Freunde zu finden und sich auszutauschen. Neben den angebotenen Leistungen im Rahmen der Unterbringung war die abendliche Zeit der Eltern, Kinder und Trainer für alle produktiv. Malarbeiten, Tanz, Schauspiel, Geschichtenerstellung und Gedankenspiele und viele andere Abendaktivitäten... Am Ende von 6 vollen Tagen endete das Programm mit einer Zertifikatszeremonie.

Novembercamp, Antalya (AKEV Universität)

International Talented Children Education Programs (UYCEP) zielt darauf ab, Personen aus verschiedenen Talentgruppen, insbesondere begabte Personen, die in der Türkei identifiziert werden können, zu sammeln und zu unterstützen und gleichzeitig Bildung im Bereich begabte Personen und begabte Schulen, Gemeinden anzubieten, sieht Universitäten und Nichtregierungsorganisationen als ihre Stakeholder, produziert Projekte und führt Veranstaltungen mit diesen Organisationen im In- und Ausland durch. Diese Projekte und Veranstaltungen sind beispielhaft für die Branche, da sie sowohl während als auch nach ihrer Durchführung eine starke Wirkung entfalten. Eine dieser Aktivitäten ist das „Antalya November Holiday Camp“, das vom 18.-23. November in Zusammenarbeit mit der Antalya AKEV University organisiert wurde und in dem er Vorträge zu verschiedenen Fachgebieten hielt.

Der Inhalt des Programms wurde unter Berücksichtigung der Praktiken der Henderson State University und der zuvor von UYCEP organisierten Camp-Programme erstellt. Das Team, das mit begabten Einzelpersonen in Städten wie Kütahya, Gaziantep und Istanbul zusammenkam, nahm diese besonderen Kinder aus verschiedenen Städten unseres Landes auf, diesmal in Antalya mit Unterstützung der Antalya AKEV University. Mit dem Kurs Lebenskinetik im Programm; haben Kinder Fortschritte bei der Steigerung des Gedächtnisses und der Lernfähigkeit, Verbesserung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit, Erfolge bei der Gruppenarbeit, Steigerung der Motivation und mehr erzielt. Mit dem Kinderkurs PC4 (Philosophie für Kinder); haben Kinder Entwicklung eines forschenden Ansatzes, Verbesserung der Fähigkeiten zum kritischen Denken und des Dialogs im Klassenzimmer, emotionale und soziale Entwicklungen, Steigerung der Kommunikationsfähigkeit, des Selbstvertrauens und des Konzentrationsniveaus usw. Gewinne gemacht . Mit Unterricht in Kreativem Lesen und Kreativem Schreiben; haben Kinder schnelle und genaue Problemlösungen zu entwickeln, soziales und persönliches Bewusstsein zu stärken, Empathie zu entwickeln usw. Gewinne gemacht . Mit der Fun World of Science-Lektion für Kinder; haben sie sich durch die Steigerung der Neugier, die Entwicklung neuer und effektiver Projekte, das Erkennen chemischer Substanzen unter geeigneten Bedingungen und vieles mehr verdient. Abgesehen von den oben aufgeführten Kursen wurde den Schülern, die an den Kursen wie Malen, Kreatives Schauspiel, Natur- und Umwelterziehung und Kinderküchenworkshop teilgenommen haben, eine volle Woche während der außerschulischen Zeiten sichergestellt, die Schüler, die verschiedene sportliche Aktivitäten ausführten und spielten mit den Trainern und Assistenten Intelligenzspiele und spielten auch die Pferdefarm und den Zoo, hatten sie die Möglichkeit, die ferne Geschichte bei der Tour durch die antike Stadt Aspendos, die eines der Wahrzeichen Antalyas ist, kennenzulernen. die jedes Jahr Tausende von Touristen beherbergt. Das Camp-Programm startete am 18. November und endete am 23. November mit der Verteilung der Teilnahmezertifikate an die teilnehmenden Schülern.

UYCEP Fernunterricht

Während des UYCEP-Fernstudiums wurden akademische Kurse zu verschiedenen Kompetenzbereichen wie Astronomie, Crazy Science, 3D-Design, Philosophie, Logik, Robotercodierung, verbale Kreativität und Schach angeboten. Die Free Chair-Zeiten, die es den Kindern ermöglichten, ihre Kommunikation mit ihren Gruppenkameraden durch kognitive, affektive und psychomotorische Aktivitäten vor dem akademischen Unterricht zu stärken, ermöglichten auch die soziale und psychologische Analyse und Bewertung von Kindern während des Fernunterrichtsprozesses. Mit der Diskussionsaktivität, die während der Stunden des Freien Lehrstuhls abgehalten wurde, wurde versucht, die Recherchefähigkeiten der Kinder zu entwickeln, auf die richtige Quelle zuzugreifen, die gefundenen Quellen zu synthetisieren, die von ihnen synthetisierten Informationen zu präsentieren und sich auszudrücken. Münazaraya ilgisi olan çocuklar ise münazara kulübüne katılarak , farklı yaş grubundaki öğrencilerle grup çalışması yapma fırsatı tanınmıştır. Die Beobachtungen wurden von Experten auf diesem Gebiet gemacht und für jeden Schüler wurden Diagramme zum sozialen Verhalten erstellt. Im Rahmen des UYCEP-Fernstudiums wurden Seminare und Treffen abgehalten, an denen unsere Akademiker, die Experten auf ihrem Gebiet sind und an verschiedenen Universitäten unseres Landes arbeiten, freiwillig teilnehmen, um nicht nur die Lernenden zu fördern, sondern auch das Bewusstsein für Familien zu schärfen in diesem Bereich und qualifizierte Eltern zu werden. Es wurden Interviews geführt, in denen Familien mitreden und sich aktiv an aktuellen Problemen beteiligen. Als Ergebnis dieser Interviews wurden Mängel, Vorschläge und Lösungen aufgezeigt.

Referanslarımız

Unsere Referenzen

Our references

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.

Unsere Benutzerreferenzen können Sie durch Scrollen einsehen.

You can see our user references by scrolling.