Eğitmenlere Yönelik

For Educators

Für Lehrer

Üstün yetenekli bireylerin eğitmenleri hızlı gelişen dünya değerleri içerisinde bitip tükenmek bilmeyen öğrenme isteği olan öğrencilerinin isteklerini karşılamak için büyük bir çaba harcamaktadırlar. Üstün yetenekli bireylerle çalışan eğitmenler çocukların taleplerini karşılayabilme konusuna sürekli gelişmek zorundadırlar. Bu gelişim süreçlerini de sürekli eğitimler, seminerler, kurslar vb programlarla sağlamaktadırlar. İletişim halinde olduğumuz akademisyenlerimizin gönüllü katkılarıyla düzenlenen çalışmalarla eğitmenlerin, üstün yetenekli çocukların eğitimleri konusunda bir farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte eğitmenler, üstün yetenekli bireylere yönelik tanımlar, tanılama modelleri, müfredat farklılaştırma, zenginleştirme, gruplandırma, hızlandırma, daraltma, iyi örnek uygulamaları, yaratıcılık, liderlik, mükemmeliyetçilik gibi konularda temel bilgiler kazanmaktadırlar.

  Eğitimlerde Genel Olarak Ele Alınan Konular Şunlardır;

  Modül: Tanımlar ve Üstün Yetenekliler Eğitimine Giriş

 • Zekâ, Yetenek ve Üstün Yetenek Tanımları
 • Üstün Yetenekli Çocukların Genel Özellikleri
 • Üstün Yetenekli Çocukların Bedensel Gelişim Özellikleri
 • Üstün Yetenekli Çocukların Bilişsel Özellikleri
 • Üstün Yetenekli Çocukların Duygusal Özellikleri
 • Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal Özellikleri
 • Üstün Yetenekli Çocukların Ahlaki Özellikleri
 • Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

  Modül: Üstün Yeteneklileri Tanılama

 • Zekâ Testi Türleri
 • Zekâ Testlerinin Tarihsel Gelişim Süreçleri
 • Üstün Yetenek Ölçüm Parametreleri
 • Tek ve Çok Boyutlu Değerlendirme
 • Üstün Yetenek Tanılama Kriterleri
 • Üstün Yetenek Tanılama İlkeleri
 • Üstün Yetenek Tanılama Modelleri
 • Üstün Yetenek Tanılama Yöntemleri
 • Üstün Yetenek Tanılamada Yeni Yaklaşımlar
 • Tanılamada kullanılacak formal ve informal araçlar
 • Portfolio Kullanımı
 • Stanford-Binet IQ Testi
 • Woodcock-Johnson Bilişsel Yetenek Testleri
 • Wechsler IQ Testi
 • Torrance Yaratıcı Düşünce Testi
 • Başarı Testleri (Iowa Test of Basic Skills & Iowa Test of Educational Development)

  Modül: Üstün Yetenekliler Eğitim Programları

 • Müfredat Farklılaştırma
 • İçerik Farklılaştırma
 • Süreç Farklılaştırma
 • Ürün Farklılaştırma
 • Müfredat Farklılaştırma Türleri
 • Zenginleştirme
 • Genişletme Daraltma
 • Hızlandırma. Erken başlatma, sınıf atlatma, içerik hızlandırma, aynı sınıf düzeyinde karmaşıklaştırma, üstten ders aldırma
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

  Modül: Üstün Zekâ ve Yetenek Kuramları

 • Psikososyal Sınıflar Kuramı
 • Beşgen Kuram
 • Üçlü Halka Kuramı
 • Ayrımsal üstün Zeka ve üstün Yetenek Kuramı
 • Emergenik Kalıtım Epigenetik Gelişim Kuramı
 • Yıldız Modeli
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Başarılı Zeka Kuramı
 • Meta Kuram
 • Guilford Akıl Yapısı Modeli
 • Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı (Proksimal Gelişim Bölgesi)
 • Kohlberg Ahlaki Gelişim Kuramı

  Modül: Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık

 • Yaratıcılık Tanımı
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık İlkeleri
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık ve Zekâ Bölümü (ZB)
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık ve Akademik Başarı
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık ve Motivasyon
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılığın Öğretimi
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık Etkinlikleri
 • Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılığın Değerlendirilmesi

  Modül: Üstün Yeteneklilerde Düşünme Becerileri ve Eleştirel Düşünme Eğitimi

 • Üstün Yeteneklilerde Düşünme Becerileri
 • Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme
 • Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Öğretimi
 • Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Uygulamaları
 • Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Değerlendirilmesi

  Modül: Dünya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulamaları

 • Osmanlı Devleti’nde Üstün Yetenekliler Eğitimi; Enderun
 • Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitimi
 • ABD’de Üstün Yetenekliler Eğitimi
 • Almanya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi
 • İngiltere’de Üstün Yetenekliler Eğitimi
 • İsrail’de Üstün Yetenekliler Eğitimi
 • Güney Kore’de Üstün Yetenekliler Eğitimi
 • Rusya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi

  Modül: Üstün Yeteneklilerde Sosyal Duygusal Gelişim ve Rehberlik

 • Üstün Yeteneklilerde Cinsiyet Farklılıkları
 • Üstün Yeteneklilerde Aşırı Duyarlık
 • Üstün Yeteneklilerde Mükemmeliyetçilik
 • Üstün Yeteneklilerde Liderlik
 • Üstün Yeteneklilerde Eş Zamanlı Olmayan Gelişim
 • Üstün Yeteneklilerde Sosyalleşme
 • Üstün Yeteneklilerde Rehberlik Türleri ve Modelleri
 • Üstün Yeteneklilerde Danışmanlık Türleri ve Modelleri
 • Üstün Yeteneklilerde Sosyal Uyum Problemleri ve Çözüm Önerileri

  Modül: Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi

 • Üstün Yeteneklilerde Okul Dışı Öğretim Modelleri Olarak Doğa Eğitimi
 • Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitiminin Temelleri
 • Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi İlkeleri
 • Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi Programları
 • Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi Uygulamaları ve İyi Örnekler
 • Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi Değerlendirme Araçları

Educators of gifted individuals make a great effort to meet the demands of their students, who have an endless desire to learn within the rapidly developing world values. Educators working with gifted individuals must constantly improve to meet the demands of children. They provide these development processes with programs such as continuous trainings, seminars, courses, etc. It is aimed that the teachers gain an awareness about the education of gifted children through the studies organized with the voluntary contributions of our academicians. In addition, trainers gain basic information on definitions for gifted individuals, identification models, curriculum differentiation, enrichment, grouping, acceleration, narrowing, good practice, creativity, leadership, and perfectionism.

  Topics Covered in General Trainings are as follows;

  Module: Identification and Introduction to Gifted Education

 • Identification of Intelligence, Talent and Giftedness
 • General Characteristics of Gifted Children
 • Physical Development Characteristics of Gifted Children
 • Cognitive Characteristics of Gifted Children
 • Emotional Characteristics of Gifted Children
 • Social Characteristics of Gifted Children
 • Moral Characteristics of Gifted Children
 • Characteristics of Gifted Children

  Module: Identifying the Gifted Children

 • Types of Intelligence Tests
 • Historical Development Processes of Intelligence Tests
 • Giftedness Measurement Parameters
 • Single and Multidimensional Evaluation
 • Giftedness Identification Criteria
 • Giftedness Identification Principles
 • Gifted Identification Models
 • Giftedness Identification Methods
 • New Approaches in Giftedness Identification
 • Formal and informal tools to be used in identification
 • Portfolio Usage
 • Stanford-Binet IQ Test
 • Woodcock-Johnson Cognitive Ability Tests
 • Wechsler IQ Test
 • Torrance Creative Thinking Test
 • Achievement Tests (Iowa Test of Basic Skills & Iowa Test of Educational Development)

  Module: Gifted Education Programs

 • Curriculum Differentiation
 • Content Differentiation
 • Process Differentiation
 • Product Differentiation
 • Types of Curriculum Differentiation
 • Enrichment
 • Expansion Collapse
 • Acceleration. Early initiation, skipping, content acceleration, same-grade complexity, overlearning
 • Individualized Education Programs

  Module: Theories of Giftedness and Talent

 • Psychosocial Theory of Classes
 • Pentagon Theory
 • Three Ring Theory
 • Differential Giftedness and Giftedness Theory
 • Emergenic Inheritance Epigenetic Theory of Development
 • Star Model
 • Multiple Intelligences Theory
 • Successful Theory of Intelligence
 • Meta Theory
 • Guilford Mental Structure Model
 • Vygotsky's Theory of Social Development (Proximal Development Zone)
 • Kohlberg Moral Development Theory

  Module: Creativity in Gifted Children

 • Creativity Definition
 • Principles of Creativity in Gifted Children
 • Department of Creativity and Intelligence in Gifted (IQ)
 • Creativity and Academic Success in Gifted Children
 • Creativity and Motivation in Gifted Children
 • Teaching Creativity in the Gifted Children
 • Creativity Activities for the Gifted Children
 • Evaluation of Creativity in Gifted and Talented Children

  Module: Gifted Thinking Skills and Critical Thinking Training

 • Thinking Skills of the Gifted Children
 • Critical Thinking in Gifted Children
 • Teaching Critical Thinking and Thinking Skills for Gifted Students
 • Critical Thinking and Thinking Skills Practices in Gifted Persons
 • Evaluation of Critical Thinking and Thinking Skills in Gifted Persons

  Modül: Dünya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulamaları

 • Gifted Education in the Ottoman Empire; Enderun
 • Gifted Education in Turkey
 • Gifted Education in the USA
 • Gifted Education in Germany
 • Gifted Education in the UK
 • Gifted Education in Israel
 • Gifted Education in South Korea
 • Gifted Education in Russia

  Modül: Üstün Yeteneklilerde Sosyal Duygusal Gelişim ve Rehberlik

 • Gender Differences in Gifted Children
 • Hypersensitivity in the Gifted Children
 • Perfectionism in the Gifted Children
 • Leadership of the Gifted Children
 • Asynchronous Development in the Gifted Children
 • Socialization of the Gifted Children
 • Types and Models of Guidance for the Gifted Children
 • Types and Models of Counseling for the Gifted Children
 • Social Adaptation Problems in Gifted and Suggested Solutions

  Modül: Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi

 • Nature Education as Out-of-School Teaching Models for the Gifted Children
 • Fundamentals of Nature Education for the Gifted Children
 • Nature Education Principles for the Gifted Children
 • Nature Education Programs for the Gifted Children
 • Nature Education Practices and Good Practices for Gifted People
 • Nature Education Evaluation Tools for the Gifted Children

Lehrer der Begabten bemühen sich sehr, den Anforderungen ihrer Schüler gerecht zu werden, die einen unerschöpflichen Wunsch haben, innerhalb der sich schnell entwickelnden Werte der Welt zu lernen. Lehrer, die mit Hochbegabten arbeiten, müssen sich ständig verbessern, um den Anforderungen der Kinder gerecht zu werden. Diesen Entwicklungsprozessen stellen sie durch Programme wie Weiterbildungen, Seminare, Kurse etc. zur Verfügung. Ziel ist es, dass die Trainerinnen und Trainer durch das mit freiwilligen Beiträgen unserer Akademikerinnen und Akademikern, mit denen wir in Kontakt stehen, organisierte Studium für die Bildung hochbegabter Kinder sensibilisieren. Darüber hinaus erwerben die Trainer grundlegendes Wissen zu Themen wie Definitionen für Hochbegabte, Diagnosemodelle, Curriculumdifferenzierung, Bereicherung, Gruppierung, Beschleunigung, Einengung, Good Practice, Kreativität, Führung und Perfektionismus.

  Folgende Themen werden in allgemeinen Schulungen behandelt;

  Modul: Definitionen und Einführung in die Hochbegabtenförderung

 • Definitionen von Intelligenz, Talent und Begabung
 • Allgemeine Merkmale hochbegabter Kinder
 • Körperliche Entwicklungsmerkmale hochbegabter Kinder
 • Kognitive Merkmale hochbegabter Kinder
 • Emotionale Eigenschaften hochbegabter Kinder
 • Soziale Merkmale hochbegabter Kinder
 • Moralische Eigenschaften hochbegabter Kinder
 • Merkmale hochbegabter Kinder

  Modul: Begabte identifizieren

 • Arten von Intelligenztests
 • Historische Entwicklungsprozesse von Intelligenztests
 • Tek ve Çok Boyutlu Değerlendirme
 • Ein- und mehrdimensionale Auswertung
 • Kriterien für die Hochbegabungsdiagnose
 • Grundsätze zur Feststellung der Hochbegabung
 • Modelle zur Identifizierung von Hochbegabten
 • Methoden zur Feststellung der Hochbegabung
 • Neue Ansätze in der Hochbegabungsdiagnostik
 • Stanford-Binet IQ-Test
 • Stanford-Binet IQ Testi
 • Woodcock-Johnson Kognitive Leistungstests
 • Wechsler IQ-Test
 • Torrance-Test zum kreativen Denken
 • Iowa-Test der Grundfertigkeiten & Iowa-Test der Bildungsentwicklung
 • Lehrplandifferenzierung
 • Inhaltliche Differenzierung
 • Produktunterscheidung
 • Arten der Lehrplandifferenzierung
 • Erweiterung einklappen
 • Beschleunigung. Frühe Initiierung, Überspringen, Inhaltsbeschleunigung, gleichrangige Komplexität, Überlernen
 • Individualisierte Bildungsprogramme

  Modül: Üstün Zekâ ve Yetenek Kuramları

 • Psychosoziale Klassentheorie
 • Pentagon-Theorie
 • Dreifachringtheorie
 • Differentielle Hochbegabung und Hochbegabungstheorie
 • Emergene Vererbung Epigenetische Entwicklungstheorie
 • Sternmodell
 • Theorie der multiplen Intelligenzen
 • Erfolgreiche Theorie der Intelligenz
 • Metatheorie
 • Guilford Mentales Strukturmodell
 • Wygotskis Theorie der sozialen Entwicklung (Proximale Entwicklungszone)
 • Kohlberg Moralentwicklungstheorie

  Modul: Kreativität bei Hochbegabten

 • Kreativitätsdefinition
 • Prinzipien der Kreativität bei Hochbegabten
 • Institut für Kreativität und Intelligenz bei Hochbegabten (ZB)
 • Kreativität und akademischer Erfolg bei Hochbegabten
 • Kreativität und Motivation bei Hochbegabten
 • Kreativität bei Hochbegabten lehren
 • Kreativitätsaktivitäten für Hochbegabte
 • Bewertung der Kreativität bei Hochbegabten und Talentierten

  Modul: Begabte Denkfähigkeiten und Training zum kritischen Denken

 • Denkfähigkeiten der Hochbegabten
 • Kritisches Denken bei Hochbegabten
 • Kritisches Denken und Denkfähigkeiten bei hochbegabten Personen
 • Bewertung des kritischen Denkens und der Denkfähigkeiten bei Hochbegabten
 • Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Değerlendirilmesi

  Modul: Begabtenförderungspraktiken in der Welt

 • Begabtenförderung im Osmanischen Reich; Enderun
 • Begabtenförderung in der Türkei
 • Begabtenförderung in den USA
 • Begabtenförderung in Deutschland
 • Begabtenförderung in Großbritannien
 • Begabtenförderung in Israel
 • Begabtenförderung in Südkorea
 • Begabtenförderung in Russland

  Modul: Soziale emotionale Entwicklung und Beratung bei Hochbegabten

 • Geschlechtsunterschiede bei Hochbegabten
 • Überempfindlichkeit bei Hochbegabten
 • Perfektionismus bei Hochbegabten
 • Führung der Hochbegabten
 • Asynchrone Entwicklung bei Hochbegabten
 • Sozialisation der Hochbegabten
 • Arten und Modelle der Beratung für Hochbegabte
 • Arten und Modelle der Hochbegabtenberatung
 • Soziale Anpassungsprobleme bei Hochbegabung und Lösungsvorschlägen

  Modul: Naturpädagogik für Hochbegabte

 • Naturpädagogik als außerschulische Lehrmodelle für Hochbegabte
 • Grundlagen der Naturpädagogik für Hochbegabte
 • Prinzipien der Naturerziehung für Hochbegabte
 • Naturbildungsprogramme für Hochbegabte
 • Naturerziehungspraktiken und bewährte Praktiken für begabte Menschen
 • Bewertungstools für Naturpädagogik für Hochbegabte

Referanslarımız

Unsere Referenzen

Our references

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.

Unsere Benutzerreferenzen können Sie durch Scrollen einsehen.

You can see our user references by scrolling.