Güncel Programlar

Aktuelle Programme

Current Programs

Uzaktan eğitim, Seminer programı ve Daha fazlası.

Fernunterricht, Seminarprogramm und mehr.

Distance education, Seminar program and More.

Tecrübelerimiz

Şimdiye kadar farklı proje ve eğitimlerle 1200 öğrenci ile buluştuk.
2000 sayfalık materyal ürettik. 170 eğitmen ile işbirliğinde bulunduk.

Our Experience

So far, we have met with 1200 students through different projects and trainings.
We produced 2000 pages of material. We collaborated with 170 trainers.

Unsere Erfahrung

Bis jetzt haben wir 1200 Schüler durch verschiedene Projekte und Trainings getroffen.
Wir haben 2000 Seiten Material produziert und mit 170 Lehrern zusammengearbeitet.

1200

1,200 üzerinde öğrenci. Über 1.200 Schüler. Over 1,200 students.

2000

2,000 Materyal. 2.000 Materialien. 2,000 Materials.

170

170 üzerinde öğretmen. Über 170 Lehrer. Over 170 teachers.

Özel Yetenekliler Eğitimi

Besondere Talente Ausbildung

Gifted People Education

"Özel Yetenekliler Eğitimi" Hakkınıda yazılmış metnimizi okumanızı tavsiye ederiz.

"Wir empfehlen Ihnen, unseren Text zum Thema „Besondere Talentförderung“ zu lesen.

"We recommend that you read our text on "Gifted and Talented Education.".

Özel Yetenekliler Eğitimi alanı incelendiğinde özellikle 90’lı yılların başında akademik çalışmaların ivme kazanmaya başladığı görülmektedir. Birçok tam zamanlı ve yarı zamanlı programlar bu dönemde çalışmalarına başlamıştır. Eğitim olanakları sunan BİLSEM’ler öğrencilerin yetenek alanlarına göre kendilerini ilerlemelerine fırsatlar sunmaktadır. Genel yetenek, müzik ve resim alanlarında sınıflandırılan öğrenciler için kendi öğrenme hızlarına göre müfredatta farklılaştırmalara gidilerek eğitimler verilmektedir. Özel yetenekli bireylerle ilgili çalışmaların geçmişine bakıldığında bazı kavram kargaşalarının da olduğu görülmektedir. İlk yıllardaki çalışmalar incelendiğinde “üstün zekâ” ve “üstün yetenek” kavramları sıklıkla görülmektedir. Bilindiği üzere bu yeti üzerinde iki faktör etkilidir. Birisi kalıtım diğeri de çevresel faktörler. Kavramsal yaklaşımlar dikkate alındığı zaman zekâ kavramı daha çok kalıtsal kökenli, yetenek kavramı ise çevresel kökenli bakış açılarınca kullanılmaktadır. Hala net bir tanımı olmasa da zekayı tanımlayan birçok araştırmacı bu durumu dikkate alan ifadeler kullanmıştır. Howard Gardner zekâyı tanımlarken, bireyin çevredeki problemleri çözmesi ya da ürün oluşturma becerisi olduğunu belirtmiştir. Wechler ise zekayı mantıklı hareket etme ve çevresiyle mantıklı uyumsama kapasitesinin tümüdür diye ifade etmektedir. Çevresel faktörleri ele alanlar ise bu yetinin soyut yapısından dolayı zekânın tek yönüyle ele alınamayacağı, çok yönlü değerlendirilmesi gerektiği gözlenmiştir. Clark üstün yeteneği; bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sezgisel alanlarda ileri düzeyde ürünler ortaya koymak şeklinde tanımlamaktadır. Üstün yetenekliler, bu yeteneklerini geliştirmede normal eğitim programlarının yetersiz kaldığı kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duymaktadır. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin özellikleri dikkate alındığında bilişsel, sosyal, duyuşsal, ahlaki vd özelliklere göre sınıflandırmalar görülmektedir. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin özellikleri dikkate alındığında akranlarından farklılaşan çok temel farkların olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Güçlü zihinsel kapasiteleri, yaratıcılık vb özellikler en temel özelliklerdir. Üstün zekalı çocuklar için eğitim onların bireysel ihtiyaçlarını karşılayıcı nitelikte olmalıdır. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için eğitim temel olarak müfredat farklılaştırma ile gerçekleştirilmektedir. Onların doğru eğitim alabilmeleri için ilk süreç doğru tanılanmalarıdır. Zekâ testleri güncel tanılama modellerinde yeterli gelmemekte buna ek olarak yaratıcılık vd değişkenlere dayalı çoklu değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlardan birisi de UYCEP Değerlendirme Yaklaşımıdır. Doğru tanılanan birey UYCEP Eğitim Modelleri ile eğitim sürecine dahil olduğunda üstün potansiyeli deha / dahi düzeyine çıkarabilme imkânı elde etmektedir.

Wenn man den Bereich der Sonderpädagogik betrachtet, zeigt es sich, dass das Studium insbesondere Anfang der 90er Jahre an Fahrt aufgenommen hat. Viele Vollzeit- und Teilzeitprogramme haben in dieser Zeit ihre Arbeit aufgenommen. BİLSEM, die Schule der Hochbegabenden, die Bildungsmöglichkeiten bieten, bieten den Schülern die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer Begabungen weiterzuentwickeln. Für Schüler der Fachrichtungen Allgemeine Begabung, Musik und Malerei werden Schulungen durch Differenzierungen im Curriculum nach dem eigenen Lerntempo angeboten. Wenn man sich die Geschichte der Studien zu Hochbegabten ansieht, werden einige konzeptionelle Verwirrungen festgestellt. Bei der Betrachtung des Studiums der ersten Jahre fallen häufig die Begriffe „begabte Intelligenz“ und „überlegene Begabung“ auf. Bekanntlich beeinflussen zwei Faktoren diese Fähigkeit. Bekanntlich beeinflussen zwei Faktoren diese Fähigkeit. Einer davon ist Vererbung und die andere sind die Umweltfaktoren. Wenn konzeptionelle Ansätze berücksichtigt werden, wird der Begriff der Intelligenz meist von erblichen Perspektiven verwendet, während der Begriff des Talents von umweltbezogenen Perspektiven verwendet wird. Obwohl es noch keine klare Definition gibt, haben viele Forscher, die Intelligenz definieren, Ausdrücke verwendet, die dieser Situation Rechnung tragen. Howard Gardner stellte bei der Definition von Intelligenz fest, dass eine Person die Fähigkeit hat, fähig ist Probleme in der Umgebung zu lösen oder auch ein Produkt zu entwickeln. Wechler hingegen definiert Intelligenz als die gesamte Fähigkeit, rational zu handeln und sich rational an die Umwelt anzupassen. Es wurde beobachtet, dass diejenigen, die sich mit Umweltfaktoren beschäftigen, aufgrund der abstrakten Struktur dieser Fähigkeit nicht mit einem einzigen Aspekt der Intelligenz behandelt werden können und vielschichtig bewertet werden sollten. Clark definiert Hochbegabung als: um fortschrittliche Produkte in kognitiven, affektiven, physischen und intuitiven Bereichen herzustellen. Begabte Menschen brauchen differenzierte Angebote, die ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen, wo normale Bildungsangebote nicht ausreichen, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften begabter und talentierter Schüler werden Klassifikationen nach kognitiven, sozialen, affektiven, moralischen usw. erscheinen. Bei der Berücksichtigung der Eigenschaften begabter und begabter Schüler ist zu beachten, dass es sehr grundlegende Unterschiede gibt, die sich von ihren Mitschülern unterscheiden. Starke geistige Fähigkeiten, Kreativität usw. sind die grundlegendsten Merkmale. Bildung für hochbegabte Kinder soll ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Bildung für hochbegabte und begabte Kinder erfolgt grundsätzlich durch eine Differenzierung der Lehrpläne. Der erste Prozess für sie ist ,um die richtige Ausbildung zu erhalten, eine richtige Diagnose herzustellen. Intelligenztests reichen in aktuellen diagnostischen Modellen nicht aus, dazu werden Mehrfachbewertungen basierend auf Kreativität und anderen Variablen vorgenommen. Einer davon ist der UYCEP-Evaluierungsansatz. Wenn die korrekt identifizierte Person mit den UYCEP-Bildungsmodellen in den Bildungsprozess einbezogen wird, hat sie die Möglichkeit, das überlegene Potenzial auf die Ebene des Genies / Genies zu heben.

When the field of Gifted and Talented Education is examined, it is seen that academic studies started to gain momentum especially at the beginning of the 90s. Many full-time and part-time programs began during this period. Gifted schools, which offer educational opportunities for students to advance themselves according to their talents. For students classified in the fields of general talent, music and painting, trainings are provided by making curriculum differentiations according to their own learning speed. When we look at the history of the studies on gifted individuals, it is seen that there are some conceptual confusions. When the studies in the first years are examined, the concepts of "gifted intelligence" and "superior talent" are frequently seen. As it is known, two factors are effective on this ability. One is heredity and the other is environmental factors. When conceptual approaches are considered, the concept of intelligence is mostly used for hereditary perspectives, while the concept of talent is used for environmental perspectives. Although there is still no clear definition, many researchers who define intelligence have used expressions that take this situation into account. Howard Gardner defined intelligence as the ability of an individual to solve problems in the environment or to create a product. Wechler, on the other hand, defines intelligence as the total capacity to act rationally and to adapt rationally to the environment. On the other hand, those who deal with environmental factors have observed that due to the abstract nature of this ability, intelligence cannot be dealt with in only one aspect and should be evaluated in a multi-faceted manner. Clark defines talent as producing advanced products in cognitive, affective, physical, and intuitive fields. Gifted people need differentiated programs in line with their interests and abilities since regular education programs are insufficient to develop these abilities. Considering the characteristics of gifted and talented students, classifications are seen according to cognitive, social, affective, moral, and so on. When the characteristics of gifted and talented students are considered, it should be noted that there are very basic differences that differ from their peers. Strong mental capacities, creativity, etc. are the most basic features. Education for gifted children should meet their individual needs. Education for gifted and talented children is basically carried out with curriculum differentiation. The first process for them to receive the right education is their correct identification. Intelligence tests are not sufficient in current identification models, in addition, multiple assessments are made based on creativity and other variables. One of them is the UYCEP Identification Approach. When the correctly identified individual is involved in the education process with the UYCEP Education Models, they have the opportunity to raise the superior potential to the level of genius / genius.

Referanslarımız

Unsere Referenzen

Our references

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.

Unsere Benutzerreferenzen können Sie im Folgenden einsehen.

You can see our user references by scrolling.